Regler och villkor

1. Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor skall tillämpas mellan uthyraren och hyrestagaren, om inte annat skriftligen avtalats mellan parterna. Dessa allmänna hyresvillkor utgör en integrerad del av parternas hyresavtal.

Uthyraren förbehåller sig rätten att ändra de allmänna hyresvillkoren fram till och med undertecknande av hyresavtalet.

2. Hyrestagaren

Hyrestagaren skall vara minst 18 år och skall kunna uppvisa giltig legitimation.

3. Hyresobjektet

Hyresobjektet skall avhämtas och återlämnas vid uthyrarens arbetsställe. Eventuell fraktkostnad bekostas av hyrestagaren. Uthyraren är skyldig att hålla hyresobjektet tillgängligt för avhämtning vid hyrestidens början.

Vid återlämnandet skall hyresobjektet vara i motsvarande skick som när det avhämtades. Vid eventuell brist i hyresobjektets skick vid återlämnande är uthyraren berättigad att vidta nödvändiga åtgärder för att försätta hyresobjektet i avtalsenligt skick på hyrestagarens bekostnad.

Vid återlämning skall hyresobjektet vara fulltankat.

4. Hyrestid

Hyresobjektet uthyres per dygn eller halvdag. Vid dygnshyra sker avhämtning från kl. 9.00 och återlämning senast kl. 8.00 dagen för återlämning. Vid halvdagshyra sker avhämtning från kl. 9.00 och återlämning senast kl. 13.00 alternativt sker avhämtning från kl. 14.00 och återlämning senast kl. 18.00.

Vid försenad återlämning debiteras en avgift motsvarande en dygnshyra. Denna avgift regleras i första hand mot erlagd depositionsavgift. Om sådan möjlighet inte finns, förbehåller sig uthyraren rätten att kräva hyrestagaren på motsvarande överstigande belopp.

5. Användning

Hyresobjektet får endast användas i enlighet med dessa allmänna villkor och parternas hyresavtal. Hyrestagaren är skyldig att följa medföljande handhavandeinstruktioner för hyresobjektet.

Hyrestagaren svarar för att den som använder hyresobjektet har rätt att framföra det. Allt användande av hyresobjektet sker på egen risk. Detta gäller oaktat om hyresobjektet används av hyrestagaren eller annan i hyrestagarens sällskap.

Hyresobjektet får inte användas eller föras utanför Sveriges gränser utan uthyrarens skriftliga medgivande. Hyrestagaren får inte hyra ut hyresobjektet i andra hand.

6. Äganderätt till hyresobjektet

Hyresobjektet är uthyrarens egendom och övergår inte till hyrestagaren till följd av hyresavtalet.

7. Vård och förvaring

Hyrestagaren är skyldig att väl vårda och förvara hyresobjektet under hyrestiden. All vård och förvaring under hyrestiden sker på hyrestagarens risk och bekostnad.

8. Ersättning

Bokningsavgift uttas för varje enskild bokning i enlighet med uthyrarens vid var tid gällande prislista. Bokningsavgiften skall erläggas i samband med respektive bokning. Bokning sker via mail eller på uthyrarens hemsida. Erlagd bokningsavgift återbetalas inte vid eventuell avbokning.

Depositionsavgift om 5 000 kronor uttas för varje enskilt hyresobjekt. Depositionsavgiften skall erläggas senast i samband med avhämtning av hyresobjektet. Erlagd depositionsavgift återbetalas vid återlämnande av hyresobjektet alternativt vid avbokning av hyresobjektet, under förutsättning att hyresobjektet återlämnas i avtalsenligt skick. I annat fall regleras bristen i hyresobjektet i första hand mot erlagd depositionsavgift. Om kostnaden för att försätta hyresobjektet i avtalsenligt skick överstiger värdet av depositionsavgiften, dvs. 5 000 kronor, förbehåller sig uthyraren rätten att kräva hyrestagaren på motsvarande överstigande belopp.

Hyra debiteras för varje enskilt hyresobjekt i enlighet med uthyrarens vid var tid gällande prislista. Hyran skall erläggas i förskott, senast två dygn efter bokning, på av uthyraren anvisat konto. I hyran ingår inte kostnader för drivmedel till hyresobjekt.

9. Avbokning

Hyrestagaren har rätt att avboka hyresobjekt intill 14 dagar innan hyrestidens början. Vid avbokning har hyrestagaren inte rätt till återbetalning av erlagd bokningsavgift.

Om avbokning sker inom föreskriven tid har hyrestagaren rätt till återbetalning av erlagt hyresbelopp. Oberoende av om avbokning sker inom föreskriven tid eller inte har hyrestagaren rätt till återbetalning av eventuell erlagd depositionsavgift.

10. Försäkring

Uthyraren svarar för att inneha erforderlig försäkring för de hyresobjekt som är försäkringspliktiga. Hyrestagaren svarar dock för självrisken vid eventuellt försäkringsfall hänförligt till hyresavtalet.

11. Ansvar

Uthyraren ansvarar inte för person-, sak-, eller förmögenhetsskada som åsamkas hyrestagaren på grund av hyrestagarens användande av hyresobjektet eller annat förhållande hänförligt till hyresavtalet.

Hyrestagaren svarar, med undantag för sådant som är att hänföra till normalt slitage, för all skada och förlust som åsamkas uthyraren på grund av hyrestagarens användande av hyresobjektet eller annat förhållande hänförligt till hyresavtalet.

12. Avtalsbrott

Uthyraren har rätt att häva hyresavtalet med omedelbar verkan, om hyrestagaren;

a) inte fullgör sina betalningsåtaganden enligt hyresavtalet,

b) hyresobjektet utsätts för onormal användning eller vanvård, eller

c) hyrestagaren i övrigt åsidosätter sina förpliktelser enligt hyresavtalet.

13. Lagval och tvistlösning

Svensk lag skall vara tillämplig på hyresavtalet.

Tvist som uppstår i anledning av hyresavtalet skall slutligen avgöras av svensk allmän domstol.